Algemene voorwaarden

Tussen ‘De Opdrachtgever’ en de vennootschap onder firma, Thunder Agency gevestigd aan de ECI 13 in Roermond (Nederland), rechtsgeldig vertegenwoordigd door Bert Habets, hierna te noemen ‘Thunder Agency’.

Betreffende een (of meerdere) optreden(s) van een (of meerder) artiest(en), zakelijk vertegenwoordigd door Thunder Agency. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Boekingsovereenkomst en uitvoering daarvan en vormen een integraal onderdeel van de Boekingsovereenkomst.

1. INWERKINGTREDING OVEREENKOMST

De Boekingsovereenkomst tussen De Opdrachtgever en Thunder Agency treedt in werking als er een schriftelijke bevestiging van de boeking vanuit De Opdrachtgever (al dan niet per email) is ontvangen door Thunder Agency. Indien dit niet het geval is behouden Thunder Agency en De Artiest(en) het recht andere boekingen op dezelfde datum en tijdstip aan te nemen.

2. UITKOOPSOM EN COMMISSIE

In de Boekingsovereenkomst zijn onder meer de overeengekomen vergoedingen opgenomen:

  • Gage Item
  • Boekingsfee (10% bovenop de gage)
  • BTW
  • Eventuele kortingen
  • Eventuele landed fees, vliegtickets, transfers, hotels etc.

Thunder Agency ontvangt voorafgaand aan de/het optreden(s) de overeengekomen vergoedingen. Het gefactureerde bedrag ontvangt Thunder Agency uiterlijk 60 dagen voor de uitvoerdatum van het optreden. Indien De Opdrachtgever deze verplichting niet of niet tijdig nakomt is De Artiest(en) niet verplicht om op te treden en is Thunder Agency gerechtigd het optreden namens De Artiest(en) te annuleren. Bij annulering vanwege niet-betaling is Thunder Agency noch De Artiest(en) aansprakelijk voor schade van De Opdrachtgever en/of derden, van welke aard dan ook. De Opdrachtgever vrijwaart Thunder Agency en De Artiest(en) van dergelijke aanspraken.

Vanaf het moment dat de schriftelijke (al dan niet per email ontvangen) bevestiging van de boeking door De Opdrachtgever door Thunder Agency is ontvangen zijn de overeengekomen Vergoedingen geheel verschuldigd en worden deze opeisbaar bij het verstrijken van de betalingstermijn(en) van Thunder Agency. Bij annulering van het optreden door of vanwege De Opdrachtgever, om welke reden dan ook en ongeacht de in artikel 2 genoemde termijn van 60 dagen, zijn de overeengekomen Vergoedingen geheel opeisbaar en behoudt Thunder Agency recht op volledige betaling van de overeengekomen Vergoedingen.

50% van de overeengekomen Vergoedingen dienen te worden overgemaakt naar Thunder Agency binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur. Het resterende bedrag dient uiterlijk 60 dagen voor de uitvoerdatum van het optreden te worden overgemaakt naar Thunder Agency. Indien Thunder Agency de betaling niet tijdig ontvangt behoudt zij het recht om namens De Artiest(en) het optreden van De Artiest(en) te annuleren en het recht op de volledige betaling van de overeengekomen Vergoedingen, onverminderd haar andere rechten.

3. OPNAMES, UITZENDINGEN

Audio- en/of visuele Opnames en/of live uitzendingen van (delen van) het optreden van De Artiest(en) zijn uitdrukkelijk NIET toegestaan, behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe van De Artiest(en) en/of Thunder Agency. Toestemming voor het doen maken van opnamen en/of doen uitzenden van opnamen en/of live uitzendingen moet minimaal 14 dagen voor het optreden van betreffende Artiest(en) schriftelijk aan Thunder Agency worden verzocht.

4. ANNULERINGEN

In het geval dat De Opdrachtgever contractbreuk pleegt, dat wil zeggen dat hij enige ingevolge deze overeenkomst op hem rustende verplichting niet of niet tijdig nakomt, failliet gaat of in surseance van betaling geraakt danwel aanvragen daartoe zijn ingediend, zijn De Artiest(en) en Thunder Agency gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd hun recht op betaling door De Opdrachtgever van de overeengekomen Vergoedingen, waaronder de volledige optreedgages, reiskosten en andere kosten door De Opdrachtgever. In het geval dat het optreden wordt geannuleerd of uitgesteld, ongeacht de reden maar met uitzondering van ziekte van De Artiest(en) of een landelijk verbod op events i.v.m. de covid-19 pandemie, blijven de overeengekomen Vergoedingen opeisbaar. Indien het optreden na bevestiging van de boeking door of vanwege De Opdrachtgever wordt geannuleerd (ongeacht hoeveel dagen voor het optreden en ongeacht de reden waarom), behoudt Thunder Agency te allen tijde het recht op de betaling van haar commissie als genoemd in artikel 1.

Alle kosten die Thunder Agency en De Artiest(en) in verband met de annulering moeten maken, alsmede de kosten die zij moeten maken om De Opdrachtgever te bewegen zijn verplichtingen uit de Boekingsovereenkomst na te komen (waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten) komen voor rekening van De Opdrachtgever.
Vanaf het moment dat De Opdrachtgever promotionele uitingen rondom De Artiest(en) publiceert (flyers, posters, stickers, banners, website, communities, video’s, radiospots en andere vormen van off- en/of online promotie) zijn de overeengekomen Vergoedingen opeisbaar, ook in het geval dat het optreden door De Opdrachtgever wordt geannuleerd of uitgesteld, ongeacht de reden maar met uitzondering van ziekte van De Artiest(en).

Thunder Agency behoudt zich het recht voor boekingen te annuleren in het geval van boekingen ter verhoging van het profiel van De Artiest(en), buitenlandse aanvragen en/of televisie- en/of radio-optredens. In dat geval zal Thunder Agency De Opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Mocht De Opdrachtgever de uitkoopsom (of een gedeelte daarvan) al voldaan hebben, dan zal Thunder Agency dit bedrag binnen 4 weken restitueren.

5. GASTENLIJST

De Opdrachtgever stelt per artiest tenminste 5 plaatsen op de gastenlijst beschikbaar. De Artiest(en) alsmede zijn/haar gasten hoeven geen rekening te houden met door het deurbeleid van de locatie opgelegde kledingvoorschriften. De Opdrachtgever verklaart dat de toegang tot deze gastenlijst gedurende de gehele duur van het evenement beschikbaar blijft, voor de gasten van De Artiest(en), zelfs als het evenement vol en/of uitverkocht is. Wordt er een VIP-beleid gehanteerd, dan krijgen de gasten onbeperkt toegang tot deze area’s.

6. TECHNISCHE & PERSOONLIJK RIDER

De bijgevoegde Technische & Persoonlijke Rider maken integraal onderdeel van de Boekingsovereenkomst. Mochten de verplichtingen, opgesomd in de Technische & Persoonlijke Rider, niet of niet behoorlijk nagekomen worden, dan wordt dit door Thunder Agency en De Artiest(en) beschouwd als contractbreuk. In dat geval is De Artiest(en) gerechtigd het optreden ter plekke te annuleren, onverminderd de verschuldigdheid van alle overeengekomen Vergoedingen (inclusief BTW) en onverminderd alle andere rechten van Thunder Agency en De Artiest(en).

7. VERZEKERING, VEILIGHEID

De Opdrachtgever zorgt voor alle vereiste vergunningen en toestemmingen van alle betrokken autoriteiten. De Opdrachtgever verstrekt altijd de juiste beveiliging om de veiligheid van De Artiest(en) en die van zijn gasten eigendommen op en om de locatie te garanderen. Indien De Artiest(en) op grond van overmacht niet in staat is het geboekte optreden te verzorgen, wordt De Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Thunder Agency heeft in dat geval het recht de uitvoering van de Boekingsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten. Onder overmacht wordt verstaan die situatie waarbij volstrekt buiten de schuld van een partij diens verplichting niet kan worden nagekomen, zoals, maar niet beperkt tot : stakingen, verkeersongelukken, wegwerkzaamheden, extreme weersomstandigheden, rellen, ziekte van De Artiest(en), natuurrampen, pandemieën, aanslagen, terroristische dreiging en soortgelijke situaties.

8. ADDITIONELE VOORWAARDEN

De Opdrachtgever verklaart meerderjarig te zijn. Bij minderjarigheid van De Opdrachtgever dient het contract te worden ondertekend door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.

De Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de muziekstijl, repertoire, prestaties en de aard van het optreden van De Artiest(en). De Artiest mag zelf het volumeniveau bepalen die hij/zij nodig acht in het belang van het optreden/de show.

De Opdrachtgever verklaart dat geen enkele act voor of na De Artiest(en) producties, bootlegs, edits, mashups, intro’s of andere muzikale producties, gecomponeerd en/of geproduceerd door De Artiest(en) ten gehore zal brengen.

De opdrachtgever verklaart dat optredens van De Artiest(en) niet onderbroken en/of zachter gezet worden worden voor vuurwerkshows, presentaties, modeshows, prijsuitreikingen, dansvoorstellingen, etc. Toestemming voor het doen maken van onderbrekingen tijdens het Optreden van De Artiest(en) moet minimaal 14 dagen voor het optreden van betreffende Artiest(en) schriftelijk aan Thunder Agency worden verzocht. Uitzonderingen betreffen calamiteiten zoals extreme weersomstandigheden, rellen, aanslagen, terroristische dreiging, etc.

De Opdrachtgever verklaart middels de Boekingsovereenkomst akkoord te gaan met de volgende extra maatregelen, dan wel boetes, die Thunder Agency middels de Boekingsovereenkomst gerechtigd is op te leggen aan De Opdrachtgever. Bij de volgende situatie stemt De Opdrachtgever in met het volgende:

Thunder Agency dient iedere promotionele uiting (flyers, posters, stickers, banners, website, communities, video’s, radiospots en andere vormen van off- en/of online promotie) voorafgaand aan de productie en publicatie goed te keuren. Het artwork dient eveneens vooraf ter goedkeuring aan Thunder Agency te worden voorgelegd. Bij het verkeerd spellen of missen van de naam en/of een deel van de naam van de act op het promotiemateriaal voor het optreden waar de Boekingsovereenkomst voor geldt (o.a. flyers, posters, stickers, banners, website, communities, video’s, radiospots en andere vormen van off- en/of online promotie) dient al het promotiemateriaal vernietigd en/of aangepast te worden.

Buiten de mogelijkheid tot annulering, verklaart De Opdrachtgever bij niet nakomen van de verplichtingen uit de Technische Rider de volgende bedragen te betalen aan Thunder Agency ongeacht de reden van het niet nakomen van de Technische Rider. Bij het ontbreken, dan wel gebrekkig functioneren van de juiste CD- spelers, mengpaneel en/of microfoon betaalt De Opdrachtgever een bedrag van 75 euro exclusief BTW per defect of ontbrekend apparaat. Thunder Agency zal de constatering van een van de bovenstaande zaken per email of telefonisch kenbaar maken. Na versturing van de factuur verklaart De Opdrachtgever deze binnen 5 werkdagen te voldoen.

9. VOORWAARDEN BUITENLANDSE BOEKINGEN (N.V.T. OP BELGIË)

In het geval van boekingen buiten Nederland of België, dient De Opdrachtgever aan de volgende (aanvullende) voorwaarden te voldoen:

Accommodatie:
De Opdrachtgever draagt zorg voor 1 double room per persoon in een minimaal 4**** hotel. Dit hotel dient vooraf goedgekeurd te worden door Thunder Agency. Het hotel dient voorzien te zijn van snel, draadloos internet, roomservice, mini-bar en late check out (minimaal 16.00 uur). Alle gemaakte kosten in het hotel (minibar, roomservice, restaurant) dienen voldaan te worden door De Opdrachtgever. De Opdrachtgever stelt het hotel hiervan op de hoogte. De Artiest krijgt op dag van aankomst tenminste 2 uur privé tijd in het hotel voor aanvang van het optreden.

Reis:
De Opdrachtgever draagt zorg voor het aantal benodigde vliegtickets (Economy class), zoals vooraf aangegeven door Thunder Agency. De Opdrachtgever draagt zorgt voor de transfer van en naar naar het hotel, evenement en vliegveld of treinstation. Alle vlieg- en treintickets dienen vooraf te worden goedgekeurd door Thunder Agency en vooraf te zijn betaald door De Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal de veiligheid van De Artiest(en), zijn eigendommen en zijn gasten garanderen.

Visa:
De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de administratie en betaling van alle VISA en werkvergunningen. In het geval dat de VISA of benodigde werkvergunningen niet op tijd kan worden overlegd, door nalatenschap van De Opdrachtgever, dan dient de volledige uitkoopsom te worden betaald. In het geval dat VISA nodig zijn, stelt De Opdrachtgever Thunder Agency hiervan op de hoogte bij het ondertekenen van dit contract.

Overige kosten:
De Opdrachtgever verklaart naar redelijkheid het gehele verblijf van De Artiest zoveel mogelijk te vergoeden, inclusief hospitality- en overige reiskosten.

10. ALGEMEEN

Thunder Agency verklaart dat De Artiest(en) beschikt/beschikken over fiscale zelfstandigheid er ervoor zal zorgdragen dat alle wettelijk verplichte afdrachten, heffingen, inhoudingen, etc. met betrekking tot de vergoeding die De Artiest(en) ontvangt/ontvangen, tijdig verricht zullen worden. Deze vrijwaring is niet van toepassing op het door De Opdrachtgever rechtstreeks aan De Artiest(en) verstrekt loon en al dan niet geldelijke vergoedingen.

Op verzoek van De Opdrachtgever zal Thunder Agency een kopie van de toepasselijke modelovereenkomst van De Artiest(en) aan De Opdrachtgever doen toekomen.

De Opdrachtgever verplicht zich tot het voldoen van alle wettelijke belastingen en afdrachten voor auteursrechten en/of naburige rechten en dergelijke, waaronder betalingen aan rechtenorganisaties als BUMA/STEMRA en SENA, SABAM, SIMIN, etc.

De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade ontstaan, vóór, tijdens of na het optreden, aan geluids-, licht- installaties en overige apparatuur en/of bezitting van Thunder Agency en/of De Artiest(en) die zich bevonden in de locatie en/of (kleed)ruimte, veroorzaakt door, maar niet beperkt tot enige handelen of nalaten door De Opdrachtgever, diens personeel, bij het optreden aanwezig publiek, of storingen in de stroomvoorziening, lekkage, etc.

De Opdrachtgever dient zich adequaat te verzekeren in de kader van het uitvoering van de Boekingsovereenkomst c.q. het optreden.
Thunder Agency kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van haar handelen of nalaten in de ruimste zin van het woords, behoudens voor zover aan haar grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van De Artiest(en), personeelsleden of andere derden die Thunder Agency bij de uitvoering van haar werkzaamheden inschakelt.

Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is Thunder Agency en/of De Artiest(en) – uit welken hoofde dan ook- beperkt tot de maximaal overeengekomen gage. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.

Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is Thunder Agency nimmer gehouden tot schadevergoedingen welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Thunder Agency gesloten verzekering.

Op de tussen Thunder Agency en De Opdrachtgever namens De Artiest(en) gesloten Boekingsovereenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze Boekingsovereenkomst(en) voortvloeien zullen dan ook uitsluitend naar Nederlands recht worden beslecht.
Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Limburg, Nederland.